O škole:

Zváračská škola č. 045 Banská Bystrica zabezpečuje a vykonáva kurzy, školenia a skúšky základných a úradných zváračov pre výrobné a opravárenské podniky, ďalej súkromné ​​osoby ako i žiakov a technických zamestnancov stredných odborných škôl a iných subjektov (napr. rekvalifikačné kurzy zvárania REPAS cez úrady práce) zo širokého okolia zahŕňajúceho okresy Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Žiar nad Hronom a iné. Je súčasťou súkromnej firmy Ing. Peter Hančinský – ZVARGRAN, ktorá sa mimo kurzov zvárania zaoberá aj manažérstvom kvality zvárania pre výrobcov OK v zmysle noriem ISO 3834 a ISO 1090, ďalej navrhuje technologické postupy zvárania (WPQR, WPS, pWPS), zabezpečuje NDT kontrolu zvarov a poradenskú činnosť v celej tejto oblasti.

História a súčasnosť

Zváračská škola č. 045 bola zriadená v júli roku 1978 pri bývalých Pozemných stavbách, n. p. Banská Bystrica. Jej činnosť bola v tom čase zameraná hlavne na zabezpečenie klasických potrieb montovanej bytovej výstavby, zámočníckej výroby OK a renovácie stavebných mechanizmov, t. j. metódami zvárania obalenými elektródami 111, zvárania plameňom 311 a navárania pod tavivom 121.       

V roku 1995 bolo Slovensko nútené prispôsobiť sa v oblasti zvárania náročným požiadavkám Európskej zváračskej federácie (EWF). Tieto nároky ako po technologickej, tak aj odborno-personálnej stránke, boli s ťažkosťami zabezpečené až po delimitácii zváračskej školy (06/1996) od Pozemných stavieb, š. p. GR Banská Bystrica k SOU stavebnému Banská Bystrica. Týkali sa vysokých finančných investícií a hlavne pochopenia vedenia SOUS na zmenu požiadaviek. Predmetné zmeny sa dotýkali nutných stavebných úprav samotnej zváračskej školy, ďalej nákupu potrebnej zváracej techniky od renomovaných dodávateľov, ako napr. KEMPPI (Fínsko), FRONIUS (Rakúsko) a ESAB (Švédsko). Týmto bolo súčasne vyhovené požiadavkám príslušných odborných firiem z oblasti zvárania na zavedenie moderných spôsobov zvárania v ochrannej atmosfére metódami 131, 135 a 136 (plný i trubičkový drôt), ďalej zváraním volfrámovou netaviacou elektródou v argóne 141 a to v oboch prípadoch ako ocele s predohrevom, tak i nerezových ocelí a hliníka. Súčasne sa predmetné zváranie kovov rozšírilo o spájkovanie metódou 912 i 942 a zváranie plastov. Zváračská škola bola takto postupne v rokoch 1996 až 2004 vybudovaná na špičkové pracovisko pre školenie výkonných zváračov a stala sa v tomto období jedinou zváračskou školou BB VÚC, ktorá mala súčasne v riadiacej funkcii Medzinárodného inžiniera zvárania a Európskeho inšpektora zvárania a vo funkcii inštruktora zvárania Európskeho  zváračského praktika. Záberom svojej činnosti vtedy pokrývala okresy Banská Bystrica, Zvolen, Brezno a čiastočne Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš, Tisovec, Krupina Detva, Banská Štiavnica, Levice, Rožňava, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turčianske Teplice a Martin.             

Rok 2009 sa dotkol zmeny umiestnenia zváračskej školy č. 045 do nových, väčších priestorov na SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica a nákupu novej zváračskej a deliacej techniky, ako i zriadenia pobočky v Brezne (rok 2011). Žiaľ rozšírenie nových učebných odborov na SOŠ o pivovarníctvo a liehovarníctvo prinútilo vedenie zváračskej školy opustiť tieto priestory a koncom roku 2021 rozhodnúť o jej premiestnení na nové pôsobisko v rámci Banskej Bystrice a súčasne ukončiť činnosti pobočky v Brezne. Výdatnú pomoc pri tejto prestavbe poskytla firma BSB – kovové konštrukcie, s.r.o. Banská Bystrica, s ktorou je naplánovaný aj ďalší rozvoj zváračskej školy.

ROZSAH KURZOV ZVÁRANIA

-   základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 0705 – ZK 111, ZK 135, ZK 141, ZK 311 na materiáloch 1, 2, 5, 6, 8, 21, 71    

-   zaškolenie podľa normy STN 05 0705 – stehovanie, rezanie a drážkovanie, delenie plazmou a kyslíkom, rovnanie, nahrievanie a pod.    

-   prípravné kurzy na úradnú skúšku a periodické úradné skúšky zvárania podľa noriem ISO 9606-1, 2 a ISO 17660-1 – 111, 121, 131, 132, 135, 136, 138, 141, 142, 143, 15, 783, 912, 311 s prídavnými materiálmi skupiny FM1, FM4, 

    FM5, 21 (na platňach, rúrach a betonárskej výstuži),  metóda 121 priamo u výrobcu OK na jeho zariadeniach (operátor podľa normy ISO 14732, podobne 141, 15, 783, 912)   

-   úradné skúšky spájkovania podľa normy ISO 13585 – 912 a 942 na materiáloch 1.1, 5, 8, 21, 31, 71 a ich kombinácie           

-   periodické úradné skúšky termoplastov podľa normy EN 13067 – M1, M2, M3, M4, M5  

-   periodické preskúšanie z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0610 (plameňové metódy), STN 05 0630 (oblúkové metódy)

Ďalšie informácie

POLITIKA KVALITY

ZŠ 045 Banská Bystrica na základe certifikátu auditu cez CERTIWELD Bratislava spĺňa všetky požiadavky systému manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001:2000. Linky v spodnom menu.

KONZULTAČNÉ HODINY

09:00 - 13:00    v prípade, že nie sú súčasne vykonávané prednášky, alebo skúšky

TERMÍNY A CENY

Vždy 1 alebo 3 týždeň v mesiaci, keď sa do zváračskej školy prihlásia minimálne 3 pracovníci z jednej, alebo viacerých firiem, prípadne súkromné osoby. Cena je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/96 Z. z. o cenách.  

Navrhované ceny sú uvedené v aktuálnom cenníku kurzov zvárania. V prípade väčšieho počtu účastníkov kurzu z jednej firmy, prípadne žiakov stredných odborných škôl možnosť zníženia ceny (množstevná zľava).

STRAVOVANIE A UBYTOVANIE

Možnosť stravovania a ubytovania v areáli SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica. Platba zvlášť cez SOŠ.

AUTOBUSOVÉ SPOJENIE

Spojenie mestskou hromadnou dopravou autobusmi č. 24, 25, 27, 80, 90 vystúpiť na zástavke Sásová-ihrisko, prípadne autobusom č. 43 vystúpiť na zástavke Na Karlove

FAKTURAČNÁ A POŠTOVÁ ADRESA FIRMY

Ing. Peter Hančinský – ZVARGRAN, P.O.BOX 86,  974 05 Banská Bystrica

SÍDLO ZVÁRAČSKEJ ŠKOLY

Kostiviarska cesta 45, 974 01 Banská Bystrica

ZVARGRAN

  • +421 (0) 905 965 329
  • zvargran.bb@gmail.com
  • www.zvargran.sk
Bankové spojenie
  • IČO: 34255028329
  • DIČ: 1029237451
  • IČ DPH: SK1029237451
  • IBAN: SK06 7500 0000 0040 2103 3088
ISO Certifikáty

Firma zapísaná pod ev. číslom: Žo-95/2082 reg. číslo 2071/95 a pod ev. číslom: Žo-2004/1684/2/2Mo reg. číslo 601-10455.